skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid Intelligent Systems: Analysis and Design

Castillo, Oscar ;Melin, Patricia ;Kacprzyk, Janusz ;Pedrycz, Witold;; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Castillo, Oscar (Editor) ; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Fuzziness and Soft Computing

ISBN: 9783540374190 ; ISBN: 3540374191 ; E-ISBN: 9783540374213 ; E-ISBN: 3540374213 ; DOI: 10.1007/978-3-540-37421-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...