skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Speech and Computer: 18th International Conference, SPECOM 2016, Budapest, Hungary, August 23-27, 2016, Proceedings

Ronzhin, Andrey ;Potapova, Rodmonga ;Németh, Géza;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ronzhin, Andrey (Editor) ; Potapova, Rodmonga (Editor) ; Németh, Géza (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319439570 ; ISBN: 331943957X ; E-ISBN: 9783319439587 ; E-ISBN: 3319439588 ; DOI: 10.1007/978-3-319-43958-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...