skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Green, Pervasive, and Cloud Computing: 11th International Conference, GPC 2016, Xi'an, China, May 6-8, 2016. Proceedings

Gpc,Verfasserin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Huang, Xinyi (Editor) ; Xiang, Yang (Editor) ; Li, Kuan-Ching (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319390765 ; ISBN: 3319390767 ; E-ISBN: 9783319390772 ; E-ISBN: 3319390775 ; DOI: 10.1007/978-3-319-39077-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...