skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Security and Cryptography for Networks: 10th International Conference, SCN 2016, Amalfi, Italy, August 31 – September 2, 2016, Proceedings

International Conference On Security And Cryptography,Verfasserin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Zikas, Vassilis (Editor) ; De Prisco, Roberto (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319446172 ; ISBN: 3319446177 ; E-ISBN: 9783319446189 ; E-ISBN: 3319446185 ; DOI: 10.1007/978-3-319-44618-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...