skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wired/Wireless Internet Communications: 14th IFIP WG 6.2 International Conference, WWIC 2016, Thessaloniki, Greece, May 25-27, 2016, Proceedings

Mamatas, Lefteris ; Papadimitriou, Panagiotis ; Matta, Ibrahim ; Koucheryavy, Yevgeni;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Mamatas, Lefteris (Editor) ; Matta, Ibrahim (Editor) ; Papadimitriou, Panagiotis (Editor) ; Koucheryavy, Yevgeni (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319339351 ; ISBN: 3319339354 ; E-ISBN: 9783319339368 ; E-ISBN: 3319339362 ; DOI: 10.1007/978-3-319-33936-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...