skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now

Waterworth, John ; Hoshi, Kei; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319303321 ; ISBN: 3319303325 ; E-ISBN: 9783319303345 ; E-ISBN: 3319303341 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30334-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...