skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible Interactive Systems: Grasping the Real World with Computers

Boy, Guy André; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319302690 ; ISBN: 3319302698 ; E-ISBN: 9783319302706 ; E-ISBN: 3319302701 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30270-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...