skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2015: 15th International Conference, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 8-13, 2015, Revised Selected Papers

Eurocast,Verfasserin;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Moreno-Díaz, Roberto (Editor) ; Pichler, Franz (Editor) ; Quesada-Arencibia, Alexis (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319273396 ; ISBN: 3319273396 ; E-ISBN: 9783319273402 ; E-ISBN: 331927340X ; DOI: 10.1007/978-3-319-27340-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...