skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mobile, Secure, and Programmable Networking: First International Conference, MSPN 2015, Paris, France, June 15-17, 2015, Selected Papers

Boumerdassi, Selma ; Bouzefrane, Samia ; Renault, Eric;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Boumerdassi, Selma (Editor) ; Bouzefrane, Samia (Editor) ; Renault, Éric (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319257433 ; ISBN: 3319257439 ; E-ISBN: 9783319257440 ; E-ISBN: 3319257447 ; DOI: 10.1007/978-3-319-25744-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...