skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entertainment Computing - ICEC 2015: 14th International Conference, ICEC 2015, Trondheim, Norway, September 29 - Ocotober 2, 2015, Proceedings

Chorianopoulos, Konstantinos ; Divitini, Monica ; Baalsrud Hauge, Jannicke ; Jaccheri, Letizia ; Malaka, Rainer;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Chorianopoulos, Konstantinos (Editor) ; Divitini, Monica (Editor) ; Baalsrud Hauge, Jannicke (Editor) ; Jaccheri, Letizia (Editor) ; Malaka, Rainer (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319245881 ; ISBN: 3319245880 ; E-ISBN: 9783319245898 ; E-ISBN: 3319245899 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...