skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Service Oriented and Cloud Computing: 4th European Conference, ESOCC 2015, Taormina, Italy, September 15-17, 2015, Proceedings

Dustdar, Schahram ; Leymann, Frank ; Villari, Massimo;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Dustdar, Schahram (Editor) ; Leymann, Frank (Editor) ; Villari, Massimo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319240718 ; ISBN: 3319240714 ; E-ISBN: 9783319240725 ; E-ISBN: 3319240722 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24072-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...