skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wired/Wireless Internet Communications: 13th International Conference, WWIC 2015, Malaga, Spain, May 25-27, 2015, Revised Selected Papers

Aguayo-Torres, Mari Carmen ; Gómez, Gerardo ; Poncela, Javier;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Aguayo-Torres, Mari Carmen (Editor) ; Gómez, Gerardo (Editor) ; Poncela, Javier (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319225715 ; ISBN: 3319225715 ; E-ISBN: 9783319225722 ; E-ISBN: 3319225723 ; DOI: 10.1007/978-3-319-22572-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...