skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Internet Science: Second International Conference, INSCI 2015, Brussels, Belgium, May 27-29, 2015, Proceedings

Tiropanis, Thanassis ;Vakali, Athena ;Sartori, Laura ;Burnap, Pete;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Tiropanis, Thanassis (Editor) ; Vakali, Athena (Editor) ; Sartori, Laura (Editor) ; Burnap, Pete (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319186085 ; ISBN: 3319186086 ; E-ISBN: 9783319186092 ; E-ISBN: 3319186094 ; DOI: 10.1007/978-3-319-18609-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...