skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

BPM - Driving Innovation in a Digital World

Vom Brocke, Jan ;Schmiedel, Theresa;; Vom Brocke, Jan (Editor) ; Schmiedel, Theresa (Editor)

Management for Professionals

ISBN: 9783319144290 ; ISBN: 3319144294 ; E-ISBN: 9783319144306 ; E-ISBN: 3319144308 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14430-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...