skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scalable Uncertainty Management: 8th International Conference, SUM 2014, Oxford, UK, September 15-17, 2014. Proceedings

Straccia, Umberto ;Cali, Andrea;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Straccia, Umberto (Editor) ; Calì, Andrea (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319115078 ; ISBN: 3319115073 ; E-ISBN: 9783319115085 ; E-ISBN: 3319115081 ; DOI: 10.1007/978-3-319-11508-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...