skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Susan Kare: Design Icon

Hintz, Eric S

IEEE Annals of the History of Computing, 2018, Vol.40(2), pp.48-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-6180 ; E-ISSN: 1934-1547

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...