skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Learning in Communities: Interdisciplinary Perspectives on Human Centered Information Technology

Carroll, John M. ;Vanderdonckt, Jean ;Carroll, John M.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Carroll, John M (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003316 ; ISBN: 1848003315 ; E-ISBN: 9781848003323 ; E-ISBN: 1848003323 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-332-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...