skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Military Applications of Augmented Reality

Livingston, Mark A ; Rosenblum, Lawrence J ; Brown, Dennis G ; Schmidt, Gregory S ; Julier, Simon J ; Baillot, Yohan ; Swan II, J Edward ; Ai, Zhuming ; Maassel, Paul; Furht, Borko (Editor)

Handbook of Augmented Reality, pp.671-706

ISBN: 9781461400639 ; ISBN: 1461400635 ; E-ISBN: 9781461400646 ; E-ISBN: 1461400643 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0064-6_31

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...