skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entertaining the Whole World

Cheok, Adrian David.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Romão, Teresa (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447164456 ; ISBN: 1447164458 ; E-ISBN: 9781447164463 ; E-ISBN: 1447164466 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6446-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...