skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Centrality Robustness and Link Prediction in Complex Social Networks

Davidsen, Søren Atmakuri ; Ortiz-Arroyo, Daniel; Abraham, Ajith (Editor) ; Hassanien, Aboul-Ella (Editor)

ISBN: 9781447140474 ; ISBN: 1447140478 ; E-ISBN: 9781447140481 ; E-ISBN: 1447140486 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4048-1_8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...