skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From Military to 'Security Interventions': An Alternative Approach to Contemporary Interventions.(Research article)(Report)

Kaldor, Mary ; Selchow, Sabine

Stability: International Journal of Security and Development, May 27, 2015, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2165-2627 ; DOI: 10.5334/sta.fu

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...