skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CAD im Bauwesen: Entscheidungshilfen zu Organisation, Technik und Arbeit

Meißner, Udo ; Mitschke-Collande, Peter V ; Nitsche, Günter; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

ISBN: 9783642847004 ; ISBN: 3642847005 ; DOI: 10.1007/978-3-642-84700-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...