skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamik des Eiweisses

Maurer, Werner ; Koningsberger, V. V ; Mothes, K ; Gros, François ; Jungblut, P. W ; Turba, F ; Monod, Jacques ; Schultze, H. E; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Colloquium der Gesellschaft für Physiologische Chemie, Am 9. / 12. April 1959 in Mosbach/Baden,

ISBN: 9783642864728 ; ISBN: 3642864724 ; DOI: 10.1007/978-3-642-86472-8

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...