skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Steady-State and Frequency Response of a Thin-Film Heat Flux Gauge

Fralick, Gustave C. ; Cho, Chistopher S. ; Bhatt, Hemanshu D.; NASA Lewis Research Center

Journal of Spacecraft and Rockets; Volume 34; No. 6; 792-798 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...