skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Stacking Faults on the X‐ray Diffraction Profiles of β‐SiC Powders

Pujar, Vijay V. ; Cawley, James D.

Journal of the American Ceramic Society, March 1995, Vol.78(3), pp.774-782 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7820 ; E-ISSN: 1551-2916 ; DOI: 10.1111/j.1151-2916.1995.tb08246.x

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...