skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Progressive Damage and Fracture of Unstiffened and Stiffened Composite Pressure Vessels

Minnetyan, Levon ; Chamis, Christos C. ; Gotsis, Pascal K.; NASA Lewis Research Center

Journal of Reinforced Plastics and Composites; Volume 16; No. 18; 1711-1724 [Tạp chí có phản biện]

19990018455

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...