skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-Computer Interaction: 4th International Conference, EWHCI '94 St. Petersburg, Russia August 2–5, 1994 Selected Papers

Blumenthal, Brad ; Gornostaev, Juri ; Unger, Claus; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540490364 ; ISBN: 3540490361 ; DOI: 10.1007/3-540-58648-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...