skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced Information Systems Engineering: 5th International Conference, CAiSE '93 Paris, France, June 8–11, 1993 Proceedings

Rolland, Colette ; Bodart, François ; Cauvet, Corine; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540477358 ; ISBN: 3540477357 ; DOI: 10.1007/3-540-56777-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...