skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

GENOME RECONSTITUTION IN THE EXTREMELY RADIATION RESISTANT BACTERIUM Deinococcus radiodurans

Battista, John R ; Cox, Michael M; Cigna, Arrigo A (Editor) ; Durante, Marco (Editor)

NATO Security through Science Series, Radiation Risk Estimates in Normal and Emergency Situations, pp.341-359

ISBN: 9781402049545 ; ISBN: 1402049544 ; E-ISBN: 9781402049569 ; E-ISBN: 1402049560 ; DOI: 10.1007/1-4020-4956-0_34

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...