skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dialogue-Based Design of Web Usability Questionnaires Using Ontologies

Barriocanal, Elena García ; Sicilia Urbán, Miguel A ; González, León ; Hilera, José R; Jacob, Robert J.K (Editor) ; Limbourg, Quentin (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Computer-Aided Design of User Interfaces IV: Proceedings of the Fifth International Conference on Computer-Aided Design of User Interfaces CADUI’2004 Sponsored by ACM and jointly organised with the Eight ACM International Conference on Intelligent User Interfaces IUI’2004 13–16 January 2004, Funchal, Isle of Madeira, pp.133-146

ISBN: 9781402031458 ; ISBN: 1402031459 ; E-ISBN: 9781402033049 ; E-ISBN: 1402033044 ; DOI: 10.1007/1-4020-3304-4_11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...