skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chemical states of oxygen implanted in SUS 304 stainless steel and pure metals studied by in situ XPS using synchrotron radiation

Li, Y. ; Baba, Y. ; Sekiguchi, T.

Journal of Materials Science, 2000, Vol.35(24), pp.6123-6130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1023/A:1026792103075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...