skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Emerging Language and Education Policies in Lithuania

Hogan-Brun, Gabrielle ; Ramonienė, Meilutė

Language Policy, 2003, Vol.2(1), pp.27-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1568-4555 ; E-ISSN: 1573-1863 ; DOI: 10.1023/A:1022933612844

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...