skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Brief History of Psychiatry: Millennia Past and Present

King, Lucy

Annals of Clinical Psychiatry, 1999, Vol.11(1), pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-1237 ; E-ISSN: 1573-3238 ; DOI: 10.1023/A:1022899830124

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...