skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The impact of anatomical and spatial distance between responses on response conflict

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Memory & Cognition, 2018, Vol.46(6), pp.994-1009 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-502X ; E-ISSN: 1532-5946 ; DOI: 10.3758/s13421-018-0817-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...