skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cushing’s syndrome diagnosed after delivery: a case report

Andjelkovic, Marija ; Mladenovic, Violeta ; Djukic, Aleksandar ; Jankovic, Slobodan

Central European Journal of Medicine, 2013, Vol.8(5), pp.674-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1895-1058 ; E-ISSN: 1644-3640 ; DOI: 10.2478/s11536-012-0128-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...