skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Facile determination of the spectra of unstable electrode products using simultaneous fiber-optic chronoabsorptometry and chronoamperometry

Shaw, Michael J ; Cranford, Daniel L ; Rodgers, Kenneth W ; Eilers, James E ; Noble, Bradley ; Warhausen, Adam J ; Richter-Addo, George B

Inorganic chemistry, 18 October 2010, Vol.49(20), pp.9590-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-510X ; PMID: 20836513 Version:1 ; DOI: 10.1021/ic1012654

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...