skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Induction of mitochondrial apoptotic pathway by raloxifene and estrogen in human endometrial stromal ThESC cell line

Nikolic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Zaric, Milan ; Zelen, Ivanka ; Canovic, Petar ; Milosavljevic, Zoran ; Mitrovic, Marina ; Nikolic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Zaric, Milan ; Zelen, Ivanka ; Canovic, Petar ; Milosavljevic, Zoran ; Mitrovic, Marina

Archives of Medical Science, 2017, Vol.13(2), pp.293-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17341922 ; E-ISSN: 18969151 ; DOI: 10.5114/aoms.2016.59874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...