skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Initial-stage examination of a testbed for the big data transfer over parallel links. The SDN approach

Khoruzhnikov, S. ; Grudinin, V. ; Sadov, O. ; Shevel, A. ; Titov, V. ; Kairkanov, A.

Astrophysical Bulletin, 2015, Vol.70(2), pp.238-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1990-3413 ; E-ISSN: 1990-3421 ; DOI: 10.1134/S199034131502011X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...