skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Indian sign language recognition using SVM

Raheja, J. ; Mishra, A. ; Chaudhary, A.

Pattern Recognition and Image Analysis, 2016, Vol.26(2), pp.434-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1054-6618 ; E-ISSN: 1555-6212 ; DOI: 10.1134/S1054661816020164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...