skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prototyping Tools for Game Writers

Engström, Henrik ; Brusk, Jenny ; Erlandsson, Patrik

The Computer Games Journal, 2018, Vol.7(3), pp.153-172 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2052-773X ; DOI: 10.1007/s40869-018-0062-y

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...