skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Education outcomes, health outcomes and economic growth in Nigeria (1980–2013)

Umar, Dominic

Journal of Social and Economic Development, 2017, Vol.19(1), pp.227-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-5792 ; E-ISSN: 2199-6873 ; DOI: 10.1007/s40847-017-0039-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...