skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of pass deformation on microstructure, corrosion and electrochemical properties of aluminum alloy anodes for alkaline aluminum fuel cell applications

Zhang, Yong ; Liang, Shuquan ; Javed, Athar ; Guan, Dikai

Metals and Materials International, 2013, Vol.19(3), pp.555-561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-9623 ; E-ISSN: 2005-4149 ; DOI: 10.1007/s12540-013-3025-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...