skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In the Realms of Ethnicity, Religion and Emigration: New Communities of Memory in Israel

Feldman, Anat

Review of Religious Research, 2015, Vol.57(2), pp.171-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-673X ; E-ISSN: 2211-4866 ; DOI: 10.1007/s13644-014-0193-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...