skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis and Classification of Problems Associated with Requirements Engineering Education: Towards an Integrated View

Memon, Rafia ; Salim, Siti ; Ahmad, Rodina

Arabian Journal for Science and Engineering, 2014, Vol.39(3), pp.1923-1935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1319-8025 ; E-ISSN: 2191-4281 ; DOI: 10.1007/s13369-013-0901-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...