skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

El Nuevo régime administrativo sancionador en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial
New administrative penalty regime in the Traffic and Road Safety Law

Campos, Tomás

Securitas Vialis, 2010, Vol.2(2), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9697 ; E-ISSN: 1989-1679 ; DOI: 10.1007/s12615-010-9026-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...