skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Low phase noise hybrid silicon mode-locked lasers

Srinivasan, Sudharsanan ; Davenport, Michael ; Heck, Martijn ; Hutchinson, John ; Norberg, Erik ; Fish, Gregory ; Bowers, John

Frontiers of Optoelectronics, 2014, Vol.7(3), pp.265-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2759 ; E-ISSN: 2095-2767 ; DOI: 10.1007/s12200-014-0420-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...