skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The determinants of effective corporate lobbying

Borghesi, Richard ; Chang, Kiyoung

Journal of Economics and Finance, 2015, Vol.39(3), pp.606-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1055-0925 ; E-ISSN: 1938-9744 ; DOI: 10.1007/s12197-014-9287-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...