skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Judging crowds’ size by ear and by eye in virtual reality

Taffou, Marine ; Ondřej, Jan ; O’Sullivan, Carol ; Warusfel, Olivier ; Viaud-Delmon, Isabelle

Journal on Multimodal User Interfaces, 2017, Vol.11(1), pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-016-0228-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...