skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface design by sketching: a complexity analysis of widget representations

Kieffer, Suzanne ; Coyette, Adrien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 2nd ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 19 June 2010, pp.57-66

ISBN: 9781450300834 ; ISBN: 1450300839 ; DOI: 10.1145/1822018.1822029

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...