skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Oil and gas cooperation between China and Central Asia in an environment of political and resource competition

Hu, Bin

Petroleum Science, 2014, Vol.11(4), pp.596-605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-5107 ; E-ISSN: 1995-8226 ; DOI: 10.1007/s12182-014-0377-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...